Сутність концепції результат-оріентованого суспільного управління
 
 

Сьогодні в Україні існує протиріччя між необхідністю підвищення результативності та якості надання послуг населенню й недостатнім потенціалом системи, керівників та фахівців стосовно реалізації результат-орієнтованого суспільного управління. Проблеми, породжені цим протиріччям, вирішуються у більшості країн світу через розвиток децентралізації та демократизації управління, упровадженням оновлених гнучких та ефективних інструментів управління, які можливо об'єднати концепцією результат-орієнтованого управління.

Рис. 11.2. Основні складові концепції результат-орієнтованого управління

Застосування цієї концепції допомагає організації повернутися обличчям до свого споживача, постійно вивчати його потреби, реалізовувати задоволення цих потреб та відстежувати рівень їх задоволеності. Концепція результат- орієнтованого управління є складовою "нового публічного менеджменту", який робить наголос на зосередженості на соціально-визначеному результаті й відповідальності за його досягнення, контрольованості з боку споживачів.

Базові поняття концепції результат-орієнтованого управління:

РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ;

УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність - специфічно людська форма активного відношення до навколишнього світу, зміст якої складає його цілеспрямовані зміна та перетворення.

Людина протиставляє собі об'єкт діяльності як матеріал, який опирається впливу на нього з боку людини, але має отримати нову форму та властивості, перетворитися з матеріалу в продукт діяльності. Будь-яка діяльність включає до себе ціль, засіб, результат і сам процес діяльності. Невід'ємною характеристикою діяльності є її свідомість [3].

Під діяльністю в аспекті концепції результативності в суспільному управлінні розуміються, переважно, процеси вироблення й надання суспільних (управлінських, громадських, муніципальних) послуг.

 

Схарактеризуйте у зазначеному контексті діяльність Вашої організації

  

Результат - ефект діяльності, її наслідок. Під результатом в аспекті концепції результативності в суспільному управлінні розуміються проміжні та кінцеві продукти й наслідки діяльності.

 
Схарактеризуйте у зазначеному контексті результати діяльності Вашої організації

У цілому під успішністю діяльності можна розуміти вироблення запланованих продуктів і отримання бажаних наслідків відповідно до місії організації та встановлених цілей.

Головним показником успішності суспільного управління є рівень задоволеності громадян послугами та діяльністю відповідних органів і організацій.

Схарактеризуйте у зазначеному контексті успішність діяльності Вашої організації

Рис. 11.3. Провідні засоби реалізації концепції результативності діяльності в суспільному управлінні